Diákönkormányzat

A Diáktanács tagjai 2016/2017
Elnök Szabó Bálint III/1.szoba
Elnökségi tag Novák György III/3.szoba
Elnökségi tag Pelle Bálint 109.szoba
Elnökségi tag Szabó Martin 105.szoba
Elnökségi tag Vámosi Richárd 203.szoba

 

Tanulócsoportok diák-önkormányzat tagjai

 

1. csoport
Szabó Roland Gergő 109.szoba
Eperjesi Levente 110.szoba
Liktor Ákos 110.szoba

 

2. csoport
Fodor Dávid 204.szoba
Czinege Dániel 204.szoba
Csernyik Marcell 204.szoba

 

3. csoport
Traxler Ádám 309.szoba
Barcsa Dániel 309.szoba
Pelle Ferenc 301.szoba

 

4. csoport
Alexovics Ádádm 409.szoba
Szépvölgyi András 406.szoba
Szilágyi Kornél 408.szoba

 

5. csoport
Gál Bence IV/1.szoba
Málik Kristóf IV/1.szoba
Borbás Dávid IV/1.szoba

 

6. csoport
Kovács Dávid I/9.szoba
Jakus Tamás I/9.szoba
Szabó Norbert I/7.szoba

 

 

 

A Wigner Középiskola kollégiumi diákönkormányzatának

szervezeti és működési szabályzata

 

A diákönkormányzat célja és feladata

 

 • A kollégium diákönkormányzata biztosítja a kollégiumban élő diákok érdekvédelmét, melynek keretén belül érdekfeltáró, egyeztető és képviseleti feladatokat lát el
 • A meghatározott kereteken belül gyakorolja döntési, egyetértési és véleményezési jogkörét
 • Felelős a csoportok közötti versenyek, vetélkedők szervezéséért
 • Részt vesz az éves programban tervezett kollégiumi rendezvények lebonyolításában
 • Kapcsolatot tart az iskolai diákönkormányzatokkal, a város kollégiumainak diákvezetőivel és az érdekvédelmi szervezetekkel
 • Szervezi, ellenőrzi és értékeli a diákügyeleti szolgálatot

 

A diákönkormányzat szervezeti felépítése

 

Közgyűlés

 • A diákönkormányzat legmagasabb fóruma
 • Évente két alkalommal kell összehívni

(október- programismertető, február- értékelő, véleményező )

 • Valamennyi résztvevőnek joga van véleményt nyilvánítani a kollégiumban őt érintő minden kérdésről
 • A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel dönt az adott tanév feladattervének elfogadásáról.
 • A pedagógusok tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen

 

Küldöttgyűlés

 • A küldöttgyűlésen minden csoportból 5 fő képviselteti magát, beleértve a Diáktanács tagjait is
 • A küldöttgyűlést minden év szeptember 30-ig és február 1-ig kell összehívni
 • A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek legalább 2/3-a jelen van. A határozatok meghozatalához legalább a résztvevők fele, plusz egy fő szavazata szükséges. Minden diák rendelkezik szavazati joggal és szabadon választható a tisztségekre
 • Megválasztják a DT vezetőségét és döntenek diákönkormányzatot segítő tanár személyéről.
 • Javaslatot tesznek az adott tanév feladattervére és a közgyűlés programjára.

 

Diáktanács

 • A Diáktanács ( DT ) tagjai a csoporttitkárok és a küldöttgyűlésen megválasztott tisztségviselők.
 • A DT hetente egy alkalommal ülésezik
 • Tisztségek

 

Elnök

- Irányítja,szervezi a DT tevékenységét

- Kapcsolatot tart az intézmény vezetőjével, a kollégiumvezetővel és a DT patronáló tanárával

- Részt vesz az iskolai Diákbizottság ülésein

- A kollégiumon kívül rendezett fórumokon, találkozókon képviseli a kollégium diákjait

 

 

Szervezőtitkár

- Az elnök általános helyettese

- Kapcsolatot tart a csoporttitkárok között

- Szervezi a kollégiumi szabadidős programokat, rendezvényeket

- Koordinálja a Kolexpress szerkesztői tevékenységét

 

Gazdasági felelős

- Elkészíti a DT költségvetését

- Vezeti a DT könyvelését

- A DT előtt rendszeresen beszámol a pénzügyi helyzetről

 

Sportfelelős

- Szervezi a csoportok közötti sportrendezvényeket

- Irányítja és segíti a városi sportrendezvényeken résztvevők   felkészülését

- Figyelemmel kíséri a sporteszközök állapotát, meglétét

 

 

 

Csoportvezetőség

 • A csoport tagjainak 2/3-os többségével megválasztott vezető testület
 • Felelősek a csoportok közötti versenyeken és kollégiumi rendezvényeken történő részvételért
 • Szervezik és irányítják a csoportközösség mindennapi tevékenységét
 • Ajánlott tisztségek  - titkár

                                     - szervezőtitkár

                                     - tanulmányi felelős

                                     - sportfelelős

                                     - gazdasági felelős

 

 

A diákönkormányzat jogkörei

 

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleménye meghallgatásával dönt:

 • saját közösségi életük tervezéséről, szervezéséről,
 • tisztségviselőik megválasztásáról.

 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:

 • az intézményi SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
 • a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
 • az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
 • a házirend elfogadása előtt.

 

Eger, 2014. január 31.