Étkezési szabályzat

ÉTKEZÉSI SZABÁLYZAT

 

Az étkezés térítési díja

 

Az étkezés intézményi térítési díjának alapja az Eger MJV Önkormányzata által egy ellátottra jutó nyersanyagköltség adott évre megállapított összege.

 

A személyi térítési díjat az intézmény igazgatója a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének, az igénybe vett étkezések számának, valamint anormatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.

 

Az intézményi térítési díj 50%-át kitevő kedvezményre jogosult tanulók:

  •       a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
  •       három- vagy többgyermekes családban élők
  •       tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók

Az intézményi térítési díj 100%-át kitevő kedvezményre jogosult tanulók:

  •       a tanuló nevelésbe vételét / utógondozói ellátását rendelte el a gyámhatóság

 

A kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

 

A kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni

a) a tizennyolc éven aluli,

b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint

c) az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékosgyermekeket.

 

A kedvezmény igénybevételéhez szükséges Nyilatkozat a kollégiumi ügyintézőnél kérhető, vagy az intézmény honlapjáról letölthető.

 

 

Térítésidíj befizetése

 

A havi térítési díjat az adott hónap második hetében kell befizetni 07:30 és 15:00 között a kollégium gazdasági irodájában.

 

 

 

Lemondás, díjhátralék

 

Hiányzó tanulók étkezését – a hiányzás időtartamának megjelölésével – 10:00 óráig lehet lemondani a kollégiumi ügyintézőnél. A térítési díj jóváírása a következő naptól lehetséges. 10:00 utáni bejelentés esetén a jóváírásra csak két nap múlva kerül sor. 

A hétfői étkezés lemondására előző hét pénteken 10:00 óráig van lehetőség.

A hiányzás bejelentett időtartamának változásáról a visszaérkezés előtti nap 10:00 óráig kell tájékoztatni az ügyintézőt.

 

Egy havi díjhátralék esetén (a tárgyhó 15-e után) az intézmény gazdasági vezetője felszólítja a hátralékost. Amennyiben a felszólítást követő 10 munkanapon belül a hátralék kiegyenlítése nem történik meg, az intézmény igazgatója polgári peres eljárást kezdeményezhet az érintett ellen.

Kollégista esetében - a tanuló szociális helyzetének figyelembevételével – kezdeményezhető a kollégiumi tagsági viszony megszüntetése.

Az eltávozáson otthon maradó kollégisták étkezésének lemondásáról – szülői bejelentés esetén – a hétfő délelőtti ügyeletes nevelő gondoskodik.

Kollégisták szülei gyermekük intézményen kívüli rendszeres elfoglaltsága esetén írásban nyújthatnak be étkezés-lemondási nyilatkozatot a kollégiumvezetőhöz.

 

 

Étkezési idő

 

Reggeli:          06:30 – 07:15

Ebéd:              12:00 – 14:45

Vacsora:         18:00 – 18:30

 

 

Étel kiadása

 

Az intézményi étkezés igénybevételéhez belépő/étkező kártyával történő regisztráció szükséges. Elutasító jelzés esetén a kollégiumi ügyintéző jóváhagyása nélkül nem szolgálható ki az étel.

Elhordásos étkezés csak az intézmény dolgozói számára engedélyezett

 

Az étkezési idő befejezését követően lehetőséget kell biztosítani a tanulók és dolgozók számára repeta elfogyasztására. A repeta után esetleg megmaradó ételt az élelmezésvezető a Szegények Konyhája, vagy a dolgozók számára kioszthatja.

 

 

Záradék

A fenti szabályzattól eltérni csak az igazgató írásos engedélye alapján lehet.

 

 

 

 

 

 

Eger, 2022. szeptember 15.

 

 

 

 

                                   Busák István

                                   igazgató